چرا راهکارهای ویرا ؟

در كشور عزیزمان ایران، برخی از مجموعه نرم افزارهای تولید و ارائه شده در چند سال اخیر، به دلیل عدم پوشش دهی نیازهای مختلف اطلاعاتی در سازمانها ، و همچنین بالابودن هزینه های جابه جایی و تغییر نرم افزار در برهه های زمانی متفاوت و عدم نتیجه دهی مطلوب از پیاده سازی راهکارهای متنوع ،مدیران ارشد سازمانها را دچار سردرگمی نموده اند. گروه شرکتهای ویرا با درک درست از سرعت اقتصاد، جهانی شدن تجارت، نیاز مدیریت به اتخاذ تصمیمات سریع، تغییر ساختار سازمان ها؛ نیز با مطالعه راهکارهای نرم افزاری و بررسی مالی و مدیریتی گوناگون، محصولات خود را مطابق با آخرین دستاوردهای دانش روز و ناظر به سلیقه کاربران ایرانی به بازار ارائه کرد. هدف ویرا کمک به کسب و کار و در نتیجه، ارتقای مدیریت در صنعت و تجارت کشور عزیزمان ایران است.


شرکت ویرا در راستای پاسخگویی به طیف گسترده نیازهای اطلاعاتی راهکارهای نرم افزاری خود را در حوزه های زیر ارائه نموده است:
1- WIRA BPMS
2- گزارشگری (در حوزه مدیریت BI) در حوزه مالی (صورتهای مالی تجمیعی و تلفیقی- شاخص های مالی- تجزیه و تحلیل نسبت های مالی)
3- کنترل های داخلی
4- حسابرسی داخلی
5- راهکارهای ارتباطی بین سرویس های داخلی سازمان و استفاده کنندگان خارج از سازمان