سرمایه های انسانی

آنچه باعث دانش محور بودن شرکت ویرا ایده نیکان شده است و در طیف گسترده شرکت های نرم افزاری ، ما را در اوج قرار داده است به دیدگاه مدیریت درباره اهمیت سرمایه های انسانی باز میگردد. نیروی انسانی متخصص مهمترین عامل موفقیت های چندین ساله شرکت ویرا می باشد.
شرکت ویرا با به وجود آوردن محیطی تعاملی و دوستانه بر پایه ی دو مشخصه کلیدی یادگیری مستمر و انتقال دانش، توانسته است بستر سازی مناسبی برای نیروی های متخصص و با انگیزه ایجاد نماید.
. عمده سرمایه انسانی شرکت ویرا را دو گروه سرمایه انسانی مجرب و سرمایه انسانی جوان تشکیل می دهند . به دلیل ماهیت و خصوصیت کسب وکار فناوری اطلاعات که با پیچیدگی و ظرافتهای ویژه ای همراه می باشد ، آموزش مستمر ضمن خدمت برای همکاران جوان به منظور ارتقاء سطح دانش ، توانایی ها و مهـارت های فنی و رفتاری آنان به یکی از سیاست های اصلی تربیت و پرورش سرمـایه انســانی شـرکت تبـدیـل شده اسـت . درایـن راستـا هـمـکاران متــخـصـص و مجـرب شـرکت بـه مـوازات مسئولیت های اجرایــی خود نقشی اساسی در آمــوزش مستمــر همکــاران جــوان شرکت ، برعهــده داشتــه اند.

 

ترکیب نیروی انسانی

 

chart1

 

chart2

 

chart3

 

organization-chart