رویکردهای تکنولوژیک

تکنولوژی های بکار رفته :

 

مزایا و برتری‌های نرم‌افزار :