درخواست نمایندگی

گام های اخذ نمایندگی:
1-درخواست
2-بررسی شرایط نمایندگی
3-ممیزی نماینده
4- شروع همکاری

 

شرایط اعطای نمایندگی:
در شرکت ویرا ایده نیکان، همکاری و احترام متقابل در تمام مراحل کاری جز اصول کاری در برابر تک تک همکاران و نمایندگان فروش شرکت می باشد. در صورت تمایل می توانید با ارسال اطلاعات اولیه نسبت به پذیرفتن نمایندگی اقدام فرمایید.


مدارک مورد نیاز برای ثبت نمایندگی :
• رزومه کاری
• كپي اساسنامه شركت/ جواز کسب *
• كپي آگهي تاسيس شركت*
• كپي روزنامه رسمي شركت/ مجوز تاسیس*
• كپي آگهي آخرين تغييرات شركت*
• كپي شناسنامه و كارت ملي صاحبان امضا شركت*
• كپي آخرین مدرك تحصيلي*
• چك /سفته تضمین
• گواهی ارزش افزوده*