ارزش ها و باورها

ما معتقدیم که رعایت ارزشهای والا در شرکت ویرا ایده نیکان ، رمز موفقیت در کسب و کارمان است.
در شرکت ویرا ایده نیکان، ارزش‌های سازمانی تعیین کننده مسیر اصلی حرکت در سازمان می‌باشند و كاركنان نسبت به ارزشها احساس تعهد و مسئولیت می‌كنند. منظور ازتعهد سازمانی، پیوند و وابستگی ذاتی و عملی به اصول ارزشی سازمان است،كه در آن احساس مشارکت شغلی، وفاداری و وظیفه شناسی جای دارد.ارزش های سازمانی درواقع توافقات و زبان مشترک بین اعضا شرکت ویرا ایده نیکان، پیرامون مسائل اخلاقی محسوب میگردد.

ارزش های محوری و مولفه‌های راهبردی :

 • توجه و تمرکز بر مشتریان
 • پایبندی به ارایه خدمات باکیفیت در راستای توسعه‌ پایدار
 • پایبندی به اخلاق حرفه‌ای با تاکید بر مسئولیت‌پذیری و نظم و انضباط کاری
 • توجه به رشد و توسعه‌ کیفیت زندگی کاریِ سرمایه‌های انسانی
 • توسعه‌ی سرمایه‌های انسانی
 • نوآوری، خلاقیت و چابکی در ارایه خدمات
 • نوآوری و تغییر
 • مسئولیت‌پذیری و تعهد
 • راستی و درستی- صداقت
 • آموزش و یادگیری
 • خلق ارزش
 • کار تیمی
 • دانش‌محوری